Vacature werkvoorbereider/calculator

Doel:
Calculatie en voorbereiding van één of meerdere werken.

Plaats in de organisatie:
Rapporteert aan de directie;
Geeft leiding aan een team van CAO – en onderaannemerspersoneel betreffende één of meerdere werken.

Deze vacature loopt vanuit onze vestiging in Arnhem

Taken:

Calculatie
–           Calculatie van renovatie / restauratie en onderhoudswerken;
–           Opstellen van offertes in overleg met de projectleider Service en Onderhoud;
–           Beoordelen van aanvragen en bestekken;
–           Aanvragen van offertes bij onderaannemers/leveranciers;
–           Maken van kostenramingen;
–           Bijhouden van een actueel prijzenbestand;
–           Beoordelen van bestek op bijzonderheden;
–           Maken van inschrijf- en/of werkbegrotingen;
–           Opzetten en bijhouden nacalculatiegegevens;
–           Bezoeken van aanwijzingen;
–           Maken van exploitatieberekeningen;
–           Onderzoeken goedkopere bouwmethoden in bouwteam en turn-key projecten;
–           Zorgen voor overdracht project naar de werkvoorbereiding in samenwerking met projectleider;
–           Maken van een prijsspiegel.

Werkvoorbereider
–           Werkvoorbereiding van één of meerdere werken binnen vastgestelde budgetten en tijd;
–           Zorg dragen voor de juiste en tijdige planningen, inclusief de bewaking van deze planningen;
–           Uitbesteden werkzaamheden aan onderaannemers inclusief kostenbewaking;
–           Controleren van productie-, werktekeningen en contractstukken intern en extern;
–           Maken van inkoopschema en prijsspiegels;
–           Analyseren en voorstellen van alternatieven;
–           Signaleren en beheren/opstellen van meer-/minderwerk indien nodig bespreken met de opdrachtgever en              onderaannemer;
–           Bijhouden van termijnregeling;
–           Contacten onderhouden met en controle uitoefenen op leveranciers / onderaannemers / opdrachtgevers;
–           Bijhouden administratie betreffende de werken;
–           Stimuleren en motiveren van alle werknemers op de bouwplaatsen, zodat de voortgang, kwaliteit,                            veiligheid en productiviteit van hun werkzaamheden wordt bevorderd;
–           Controleren, signaleren en verantwoorden van de uitvoering van de projecten; conform bestek,                               tekeningen, van toepassing zijnde voorschriften e.d.;
–           Voeren van werkoverleg project betreffende;
–           Afronden met een positief resultaat van de onder uw leiding tot stand gekomen projecten met een                           tevreden opdrachtgever;
–           Bijwonen van interne overleggen, waaronder het Service en Onderhoud overleg;
–           Opstellen van werk- en personeelsplanningen;
–           Inplannen van opdrachtbonnen t.b.v. dagelijks- correctief- en planmatig onderhoud;
–           Bestellen van materiaal;
–           Bestellen en inplannen van benodigd materieel;
–           Het organiseren en houden van een toolbox voor CAO personeel.

Acquisitie / Relatiebeheer
–           Contacten onderhouden met de (potentiële) opdrachtgevers, architecten, constructeurs en                                      directievoerders van lopende werken;
–           Verrichten van gewenste en noodzakelijke representatieve en commerciële taken t.o.v. cliënten e.d.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:

Calculatie
–           Vergelijken van offertes en vergelijkbaar maken;
–           Afstemmen van de begroting op bestek en bestektekeningen;
–           Signaleren bijzonderheden;
–           Controleren, signaleren van afwijkingen in de tijdsbesteding van onderhanden werken;
–           Verkrijgen van informatie over tegenstrijdigheden en/of onduidelijkheden;
–           Aandragen van alternatieven die voldoen aan de geldende normen en eisen;
–           (tijdig) Overleggen met betrokkenen over tijdstippen en compleetheid van gegevens;
–           Bepalen van een nauwkeurige kostprijs;
–           Weergeven van de werkzaamheden van aangeboden stukken;
–           Verwerken van offertes met beste kwaliteit/prijs in de begroting;
–           Bepalen van hoeveelheden, normen prijzen afstemmen op het werk;
–           Afprijzen bijzonderheden in begroting
–           Aanpassen normen in de standaardbegroting in overleg met de bedrijfsleider;
–           Vertalen van verkregen informatie in inschrijfbegroting;
–           Vergaren van prijzen uit begrotingen van reeds uitgevoerde werken;
–           Voordragen en afprijzen;
–           Vaststellen tijdstip in overleg met werkvoorbereiding.

 Werkvoorbereider
–           Accorderen bouwplaats inrichtingstekening, uitvoering en directie;
–           Bespreken voorstellen met opdrachtgever;
–           Indienen van termijnen;
–           Inkopen onderaannemers binnen werkbegroting tot € 15.000,00 (Junior i.o.m. projectleider);
–           Opnemen onwerkbare dagen binnen contract;
–           Opstellen van contracten voor onderaannemers;
–           Signaleren voortgang project (planning);
–           Uitvoeren project volgens bestek (tekeningen);
–           Beheren projectdocumenten;
–           Realiseren project binnen begroting (uren / materiaal);
–           Signaleren/oplossen van problemen;
–           Bewaken veiligheidszorg als omschreven in het bouw procesbesluit;
–           Vaststellen hoeveelheid en inzet materiaal/materieel via jaarcontract;
–           Inzetten van de bestelde materialen (buiten jaarcontract);
–           Inzetten personeel in overleg met de projectleider;
–           Organiseren van vooroplevering;
–           Paraferen opleveringslijst;
–           Voeren van onderhandelingen met betrokken partijen;
–           Voorstellen van werkmethodes;
–           Controleren/paraferen gerelateerde crediteuren facturen;
–           Werken volgens de voorgeschreven ISO en VCA regels;
–           Zorg dragen voor een representatieve positieve uitstraling.

 Acquisitie / Relatiebeheer
–           Behouden van toegewezen opdrachtgevers.

De calculator/werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het gezond houden van het bedrijf op het gebied van de aan hem/haar toegewezen taken en zal zich inzetten voor het algemeen belang van de bedrijven onder Zegers Bouw B.V..

Eisen:
–           Algemene bouwkundige basiskennis op MBO niveau aangevuld met praktijkervaring en cursussen;
–           Voldoende bijgeschoold op gebied van veiligheid en bouwtechnische aspecten;
–           Praktische werkervaring in calculatie en voorbereiding;
–           Affiniteit met automatisering;
–           Kostenbesef;
–           Leidinggevende capaciteiten;
–           Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
–           Indien gewenst bijgeschoold op het gebied van procesmanagement;
–           VCA-VOL is een pre.

Secundaire voorwaarden:
Veel eigen inbreng.

Heeft u interesse in deze functie dan zien wij uw sollicitatiebrief met belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar onze afdeling Personeelszaken, Galvanistraat 12-2 6716 AE te Ede of per e-mail naar personeelszaken@zegersbouw.nl o.v.v. sollicitatie werkvoorbereider / calculator.

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.zegersbouw.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Zegers Bouw zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zegers Bouw garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Zegers Bouw wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Zegers Bouw staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Zegers Bouw niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij Zegers Bouw. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zegers Bouw. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Zegers Bouw.

Disclaimer e-mail

Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer u dit e-mailbericht per abuis ontvangt wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder wordt u verzocht  in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen. Zegers Bouw B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailberichten, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Zegers Bouw B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de verstrekte digitale bestanden.

Vacature administratief medewerker

Doel:
–           Op een representatieve manier zorgen voor het ontvangen van bezoekers;
–           Uitvoeren van taken ten behoeve van de (financiële) administratie voor één of meer bedrijven binnen Zegers Bouw BV.

Plaats in de organisatie:
Rapporteert o.l.v. hoofd financiële administratie.

Taken:

 • Receptie:
  –          Ontvangen van bezoek;
  –          Aannemen van pakketten.
 • Administratie:
  –          Dagelijks scannen en toewijzen aan de juiste BV van de inkoopfacturen;
  –          Registreren van inkoopfacturen;
  –          Boeken van inkoopfacturen;
  –          Opvragen W.K.A. gegeven;
  –          Bewaken doorstroom crediteuren facturen in pakket;
  –          Bewaken en herinneringen versturen debiteurenadministratie;
  –          Assisteren bij overige administratieve werkzaamheden;
  –          Organiseren / bijhouden archief (papier/software);
  –          Verwerken van de urenstaten;
  –          Verzorgen postverzendingen;
  –          Assisteren bij licht administratief gerelateerde werkzaamheden t.b.v. de personeelsadministratie.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:
–          Controleren/bewaken W.K.A. gegevens onderaannemers;
–          Samenvoegen van bestelbon en factuur;
–          Controleren inkoopfacturen op juistheid en doorlooptijd;
–          Werken volgens de voorgeschreven ISO en VCA regels;
–          Zorgdragen voor een representatieve positieve uitstraling.

De administratieve medewerker is verantwoordelijk voor het gezond houden van het bedrijf op het gebied van de aan hem/haar toegewezen taken en zal zich inzetten voor het algemeen belang van de bedrijven onder Zegers Bouw B.V.

Eisen:
–          Minimaal MBO niveau of gelijkwaardig
–          Minimaal 1 jaar administratieve ervaring
–          In bezit van Rijbewijs B is een pré
–          Standplaats Ede
–          Rooster 5 dagen à 4 uur of 4 dagen à 5 uur

Heeft u interesse in deze functie dan zien wij uw sollicitatiebrief met belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar onze afdeling Personeelszaken, Galvanistraat 12-2 6716 AE te Ede of per e-mail naar personeelszaken@zegersbouw.nl o.v.v. sollicitatie administratief medewerker.

Vacature tegelzetter/metselaar service en onderhoud

Doel:
Uitvoeren van een werk/werkzaamheden binnen de beschikbare manuren en binnen de vooraf vastgestelde hoeveelheden materiaal, materieel en tijd;
Zorg dragen voor de maatvoering.

Plaats in de organisatie:
Rapporteert aan de uitvoerder of voorman en bij diens afwezigheid aan de projectleider.

Taken:
–          Het zelfstandig verrichten van alle bij het tegelzetten voorkomende specialistische werkzaamheden.
–          (Tegelzetter 2) Het onder begeleiding verrichten van bij het tegelzetten voorkomende eenvoudige                            werkzaamheden.
–          Het zelfstandig verrichten en repareren van alle soorten metselwerk, voegwerk en raapwerk; het leggen of            herstellen van rioleringen alsmede herstellen of vernieuwen van tegelvloeren, wanden of pannendaken.
–          (Metselaar 2) Het op aanwijzen van een vakman verrichten van eenvoudig schoon metselwerk. Het                       zelfstandig verrichten van vuil metselwerk, voeg- en raapwerk.
–          Het verrichten van alle voorkomende sloopwerkzaamheden met inbegrip van het zagen, boren en branden             en het onderhouden van de voor deze werkzaamheden benodigde machines en gereedschappen.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:
–          Dragen van het ter beschikking gestelde kledingpakket;
–          Gebruiken van de verstrekte Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s);
–          Werken volgens de voorgeschreven ISO en VCA regels;
–          Zorg dragen voor een representatieve positieve uitstraling;
–          Controleren afgeleverd materiaal/materieel en indien nodig afkeuren;
–          Afgeven van een correct ingevulde Zegers witte bon voor alle afgeleverde en/of opgehaalde materialen                  en/of afgenomen diensten aan de onderaannemers/leveranciers;
–          Signaleren en terugkoppelen aan voorman/uitvoerder van voorkomende bouwfouten;
–          Zorg dragen voor het netjes en goed functioneren van het verstrekte gereedschap.
–          Zorg dragen voor de kwaliteit waarborging.

De Tegelzetter / Metselaar is verantwoordelijk voor het gezond houden van het bedrijf op het gebied van de aan hem/haar toegewezen taken en zal zich inzetten voor het algemeen belang van de bedrijven onder Zegers Bouw.

Eisen:
–          Minimaal in voortgezet leerlingwezen of afgerond voortgezet leerlingwezen;
–          5 jaar werkervaring;
–          (Metselaar 2) Minimaal primair leerlingwezen, LTS of gelijkwaardig niveau.
–          Basisveiligheid VCA;
–          Rijbewijs BE.

Secundaire voorwaarden:
–          CAO voor de Bouwnijverheid wordt gevolgd.

Heeft u interesse in deze functie dan zien wij uw sollicitatiebrief met belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar onze afdeling Personeelszaken, Galvanistraat 12-2 6716 AE te Ede of per e-mail naar personeelszaken@zegersbouw.nl o.v.v. sollicitatie tegelzetter/metselaar service en onderhoud

Vacature werkvoorbereider nieuwbouw

Doel:
Voorbereiding van één of meerdere werken.

Plaats in de organisatie:
Rapporteert aan de projectleider.

Deze vacature loopt vanuit onze vestiging in Ede.

Taken:
–          Zorg dragen voor de juiste en tijdige planningen;
–          Zorg dragen voor de juiste en tijdige informatie;
–          Contacten onderhouden met architecten, constructeurs, directievoerders en leveranciers;
–          Analyseren van alternatieven;
–          Beheren/opstellen van meer-/minderwerk;
–          Bijhouden van termijnregeling;
–          Bijwonen van bouwvergaderingen;
–          Voeren van werkoverleg project betreffende;
–          Voorzitten, initiëren en notuleren werkvergaderingen;
–          Maken van bouwplaats inrichtingstekening;
–          Contacten onderhouden met de opdrachtgever van lopende werken;
–          Voorbereiden van werken tot uitvoeringsgereed;
–          Uitbesteden werkzaamheden aan onderaannemers (kostenbewaking);
–          Opstellen/bewaken van projectplanningen;
–          Inkopen van materialen tot € 15.000,00;
–          Verzorgen van oplevering;
–          Maken van inkoopschema en prijsspiegels;
–          Controleren van productie en werktekeningen intern en extern.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:
–          Accorderen bouwplaats inrichtingstekening, uitvoering en directie;
–          Analyseren van contractstukken en werktekeningen;
–          Bespreken van meer-/minderwerk met opdrachtgever;
–          Bespreken voorstellen met opdrachtgever;
–          Indienen van termijnen;
–          Inkopen onderaannemers binnen werkbegroting tot € 15.000,00;
–          Opnemen onwerkbare dagen binnen contract;
–          Opstellen van contracten voor onderaannemers;
–          Organiseren van vooroplevering;
–          Paraferen opleveringslijst;
–          Signaleren/oplossen van problemen;
–          Vaststellen van opleveringsdatum in overleg met projectleider;
–          Voeren van onderhandelingen;
–          Voorstellen van werkmethodes;
–          Controleren/paraferen gerelateerde crediteuren facturen;
–          Werken volgens de voorgeschreven ISO en VCA regels;
–          Zorg dragen voor een representatieve positieve uitstraling.

De Werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het gezond houden van het bedrijf op het gebied van de aan hem/haar toegewezen taken en zal zich inzetten voor het algemeen belang van de bedrijven onder Zegers Bouw B.V..

Eisen:
–          Algemene bouwkundige basiskennis op MBO niveau aangevuld met praktijkervaring en cursussen;
–          Affiniteit met automatisering;
–          Kostenbesef;
–          Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
–          Indien gewenst bijgeschoold op het gebied van procesmanagement;
–          VCA-VOL is een pré

Secundaire voorwaarden:
–          CAO voor de  Bouwnijverheid;
–          Veel eigen inbreng.

Heeft u interesse in deze functie dan zien wij uw sollicitatiebrief met belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar onze afdeling Personeelszaken, Galvanistraat 12-2 6716 AE te Ede of per e-mail naar personeelszaken@zegersbouw.nl o.v.v. sollicitatie werkvoorbereider nieuwbouw.